tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Statut

Statut

Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia

 Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7  kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach/tj. Dz. U. z 2019  poz. 713 z późniejszymi zmianami/ i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o Działalności Pożytku Publicznego  i o  Wolontariacie /tj. Dz. U z 2019r. poz.1057 z późniejszymi zmianami.
 2. Stowarzyszenie  posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Toruniu. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 5

Cele stowarzyszenia to:

 1. Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań.
 2. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.
 3. Promocja idei wolontariatu.
 4. Prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane ze względu na sytuację społeczną, ekonomiczną i prawną oraz na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych oraz członków mniejszości.
 5. Animowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi.
 6. Animowanie współpracy między sektorami: pozarządowym, samorządowym (organami administracji samorządowej) i biznesu.
 7. Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych, doskonalenia, jakości jego prac i świadczonych usług.
 8. Wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich.
 9. Promowanie idei europejskich.
 10.  Działanie na rzecz lokalnego, polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, różnorodności kulturowej i lokalnej twórczości.
 11. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.
 12. Wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych.
 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.
 14. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 15. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększanie świadomości prawnej

społeczeństwa oraz udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

16. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

18. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

19. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.

20. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka i tradycji regionalnych.

21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz  rewitalizacji.

22. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

23. Wspieranie działalności  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ich statutowych działań.

24 Działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140) z późniejszymi zmianami.

 

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. Udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego ,finansowego oraz lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim.
 2. Organizację spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu budowy lepszej i głębszej współpracy wewnątrz sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy z sektorami samorządowym i biznesu.
 3. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora.
 5. Przygotowanie analiz i prowadzenie monitoringu dotyczącego potrzeb oraz sytuacji środowiska organizacji pozarządowych.
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, i inicjatyw społecznych.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 9. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 10. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce
  i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz organizacjami z innych krajów.
 11. Zorganizowanie i prowadzenie biur.
 12. Budowanie koalicji i partnerstw lokalnych.
 13. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych.
 14. Wspieranie osób uzdolnionych, prowadzących działalność społeczną, pozarządową, głównie na terenach wiejskich.
 15. Przeprowadzanie konkursów grantowych.
 16. Prowadzenie działań charytatywnych.

 

 17.Wykazane działania w § 6 w punktach  od 1 do 16 , Stowarzyszenie może prowadzić ,jako działalność nieodpłatną, lub odpłatną  pożytku publicznego zgodnie z treścią art 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

 

18.Działalność nieodpłatna może być prowadzona w przedmiocie działalności PKD;

 

a. 85 59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

b. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.

c.72 2-Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

d.73 2-Badanie rynku i opinii publicznej

f.82 3-Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

g.94 99 Działalność pozostałych organizacji organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

h.69 2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

 

19.Działalność odpłatna może być prowadzona w zakresie;

 

a.87.90 Z –Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

b.87.30 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

c.88.10 Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

d.88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

20. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód w całości jest przeznaczony  na realizację celów statutowych i obejmuje działalność według  PKD;

 

a.64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów

b.85 5 - Pozaszkolne formy edukacji

c.47 1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

d.53 2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

f.58 1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

g.69 2 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

h.72 2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

i.73 2 - Badanie rynku i opinii publicznej

j.78 1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

k.82 3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

l.94 99 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

ł.69 2-Działalność prawnicza

m.70 2-Doradztwo związane z zarządzaniem

n.85 6-Działalność wspomagająca edukację

o.68 2 -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

p.77 33 -Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.

r.55 2-Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

s.96 0- Pozostała indywidualna działalność usługowa

t.73 1- Reklama

u.78 1-Działalnośc związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

w.78 2-Działalność agencji pracy tymczasowej

y.78 30 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

z.96 0-Pozostała indywidualna działalność usługowa

 

21.Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

22.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i wolontariuszy. W celu realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie zadań innym osobom.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 16

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich, jak i zwalnianie członków obowiązku ich płacenia.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 9. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

1.  Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2.  Zarząd składa się, z co najmniej trzech członków, w tym m. in. Prezesa, Wiceprezesa i 

     Skarbnika. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zebranie w formie   

     uchwały.

3.Ukonstytuowanie się Zarządu, w tym wybór Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa się w trakcie Walnego Zebrania, które dokonało wyboru.

 1. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Uchwalanie planów  działania Stowarzyszenia i   regulaminów funkcjonowania w tym regulaminów biur
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia zwyczajnych i wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 9. Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy do określonych zadań oraz  rozporządzanie  nimi.
 10. Uchwalanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi podmiotami.
 11. Realizowanie innych zadań niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego.

 

§ 20

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

6. Komisja Rewizyjna może wskazać ze swego składu osobę umocowaną do zawierania umów  z członkami organu zarządzającego.

 

 

§ 21

 1. Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 19 pkt. 9, Zarząd powołuje w formie uchwały określającej liczbę członków Komisji, jej zadania i czas działania.
 2. Członkami Komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby niebędące członkami Stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji jest członek Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.
 4. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 22

 1. Fundusze na realizację określonych zadań, o których mowa w § 19 pkt. 9 Zarząd tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem „Regulamin Funduszu" ustalający zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.
 2. Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem, której udziela pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia w zakresie zarządu Funduszem.
 3. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 Zarząd udzieli w oparciu o szczegółowy plan finansowy Funduszu, zatwierdzony, przez co najmniej 3 członków Zarządu.
 4. Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.

 

 

§ 23

Głosowanie drogą elektroniczną

 

1. Ilekroć w Statucie mowa jest o uchwałach władz Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków tych władz za pomocą narzędzia do głosowania on-line, przyjętego uchwałą Zarządu i umożliwiającego także głosowanie tajne. Wyłączona jest możliwość podejmowania uchwał drogą elektroniczną, które dotyczą:

1.1. zmiany Statutu,

1.2. zmiany sposobu głosowania drogą elektroniczną,

1.3. likwidacji Stowarzyszenia.

2. Uchwały, o których mowa w § 23 ust. 1 Statutu mogą być podejmowane jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu narzędzia do głosowania on-line protokół powinien zawierać:

2.1. datę odbytego zebrania oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;

2.2. listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych uczestników zebrania, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie zebrania;

2.3. zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji, rozmowy telefonicznej albo korespondencji mailowej,

2.4. listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale

 

 

 

Rozdział V

Sposób reprezentacji

 

§24

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
 1. jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),
 2. dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),

 

 

 1. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

 

 1. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

 

 1. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

 

 1. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka komisji rewizyjnej.

 

§25

Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania majątkowego oraz udzielenia pełnomocnictwa zarządcy Funduszu, o którym mowa w § 19 pkt. 9, podejmuje Zarząd większością, co najmniej 3 głosów.

 

§26

Osoby reprezentujące stowarzyszenie mają obowiązek poinformować pozostałych członków zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 27

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

Stowarzyszenie pozyskuje środki z:

 1. wpływów ze składek członkowskich,
 2. dotacji,  spadków, zapisów,
 3. przychodów z działalności statutowej odpłatnej,
 4. dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,
 5. dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych,
 6. środków pieniężnych i darowizn rzeczowych zarówno od organów publicznych, jak i ofiarodawców instytucjonalnych, lub indywidualnych krajowych i zagranicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

g) subwencji oraz innych źródeł

h) dochodów z działalności gospodarczej

2.Działalność gospodarcza w Stowarzyszeniu jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa , służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczona do podziału między jego członków.

3.Gospodarka finansowa i rachunkowość w Stowarzyszeniu są prowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego osoby prawne a rodzaje prowadzonych działalności podlegają rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym na określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

4.Sposób przyjmowania , rozdziału i zbywania darowizn określa Zarząd, uwzględniając wolę darczyńców.

5. Zabrania się w Stowarzyszeniu:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 28

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2.W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY