tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Szacowanie wartości zamówienia nr 2/2023/SZAC/OWES TŁOK 2 z dnia 08.09.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego szacowania wartości zamówienia w przedmiocie wizyty studyjnej, realizowanego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

 1. Data ogłoszenia: 08.09.2023 r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego rozeznania jest dokonanie wyceny wizyty studyjnej, której celem będzie zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk w podmiotach ekonomii społecznej:

a) pes prowadzącej nieprzerwanie działalność gospodarczą minimum 3 lata i zatrudniającej min. 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) pes zajmującym się usługami terapeutycznymi ze szczególnymi uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest zapewnienie dla grupy od 5 do 20 osób następujących elementów:
  1. Wyżywienia składającego się z :
   1. przerwy kawowej (kawa, herbata, woda, ciastka);
   2. obiadu zawierający potrawy mięsne, wegetariańskie lub wegańskie oraz napoje ciepłe i zimne (kawa, herbata, sok, woda).
  2. Prezentacja (omówienie i oprowadzenie) przez przedstawiciela/kę podmiotu działalności prowadzonego przedsiębiorstwa społecznego,
  3. Warsztaty dla uczestników, będące produktem pes lub wydrukowane materiały dla uczestników, które umożliwią uczestnikom zapoznanie się z ofertą prowadzonego podmiotu. Materiały powinny być ologowane zgodnie z wytycznymi RPO WKP. Wzorzec prezentacji z logotypami zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  1. Zamówienie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od liczby uczestników.
  2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z kilkudniowym wyprzedzeniem o liczbie uczestników oraz liczbie posiłków mięsnych, wegetariańskich lub wegańskich.
  3. Godziny podania posiłków będą ustalone w późniejszym terminie z Zamawiającym.
  4. Wizyta zaplanowana jest od godziny 9.00 do godziny 16.00.
  5. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów.
  6. Termin wizyty zostanie ustalony z Zamawiającym.
  7. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu do faktury wystawionej przez wizytowany podmiot.

 

 1. Dokonując wyceny wskazanego przedmiotu zamówienia, każdy oferent powinien podać cenę jednostkową za 1 osobę, gdyż na etapie rozliczenia zamawiający wypłaci wynagrodzenie na podstawie dokumentu potwierdzającego ilości uczestników wizyty.

 

 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
 2. niezwłoczne informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
 3. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w miejscu odbywania wizyty studyjnej.

 

 

 1. Termin i miejsce realizacji:

 

Zamówienie winno być wykonane w terminie od podpisania umowy do 15.12.2023 r. Usługi świadczone będą w siedzibie Wykonawcy.

 

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty w szacowaniu:

 

Oferty należy składać do 19.09.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Szacowanie wartości zamówienia nr 2/2023/SZAC/OWES TŁOK 2 z dnia 08.09.2023 r. (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub na adres e-mail: zapytania.owes@tlok.pl.

 

 1. Sposób składania ofert:

 

 1. Zamawiający przyjmuje oferty wyłącznie na załączonych wzorach dokumentów.
 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stawkę brutto za poszczególne elementy zamówienia, zgodnie ze wzorem formularza oferty.
 5. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje zawarte w protokole wyboru, tj. informacje dotyczące nazwy Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
 6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji.
 8. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

a) Koszt realizacji usługi - Cena

            WAGA KRYTERIUM 90 % = 90 pkt.

b) Status PES

            WAGA KRYTERIUM 10% = 10 pkt.

 

 1. Uwagi końcowe:

 

 1. Niniejsze zapytanie/ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Niniejsze szacowanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Informacji odnośnie szacowania udziela: Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, e-mail: zapytania.owes@tlok.pl.

 

 

 1. Załączniki do szacowania:

 

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

fileZal._1_formularz_ofertowy.docx

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY