tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2022/TŁOK z dnia 26.05.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania w zakresie wykonania prac w zakresie wewnętrznej instalacji z branży sanitarnej w obiekcie przekształcanym na budynek usługowo- biurowy.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 26.05.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

​​1) Przedmiot zamówienia:  Wykonanie wewnętrznej instalacji z branży sanitarnej dla budynku usługowo- biurowego na działce nr 161/2, przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu (87-100) w zakresie pomieszczeń sanitarnych (zwane dalej: prace). Szczegóły w zakresie prac sanitarno-hydraulicznych oraz dokumentacja projektowa obiektu i planowanej do wykonania instalacji zostały załączone w formie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2) Kody CPV

Numer

Nazwa

43328000-8

Instalacje hydrauliczne

45315000-8

Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

50700000-2

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

Zakres planowanych prac:

Do zadań Wykonawcy należeć będą prace dotyczące wyodrębnienia łącznie 5 toalet w budynku, zgodnie z dostosowywaniem obiektu do pełnienia funkcji usługowo-biurowej, w następującym zakresie:

 1. rozbudowa instalacji;
 2. biały montaż (montaż armatury, umywalek, toalet);
 3. rozbudowa instalacji kanalizacji;
 4. przebudowa instalacji centralnego ogrzewania;
 5. montaż grzejników, odpowietrzanie instalacji;
 6. wykonanie nowej instalacji wentylacji zgodnie z projektem budowlanym;
 7. dodatkowe praca budowlane (kucie, przygotowanie kanałów pod nowe instalacje);
 8. przebudowa podejść wodno-kanalizacyjnych w kuchni;
 9. Otwory ścienne w budynku -Ilość otworów 4 sztuki;
 10. Otwór do wentylacji (łazienka góra-otwór dach);
 11. Dodatkowo ewentualna wymiana rur na nowe (woda użytkowa) od kotłowni do Sali szkoleniowej tzn. do toalet.

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana będzie w postaci kolektorów kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzką budynku. Nową instalacje podłączyć należy do istniejących pionów kanalizacyjnych.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej: Przewody kanalizacyjne układane pod posadzką i nadposadzkowe wykonać z rur kanalizacyjnych i kształtek typu UPONAL HT z PP. Długość poszczególnych rurociągów i średnice zostały uwidocznione na rzutach poziomych kanalizacji sanitarnej. Na wyposażenie montować rewizje oraz rury wywiewne.  Na wyposażeniu instalacji zamontowane zostały: rewizje, wyczystki i wywiewki.

 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
 2. niezwłoczne informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji prac (jeśli dotyczy),
 3. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w miejscu wykonywanych prac,
 4. zabezpieczenie obiektu przez wejściem osób nieupoważnionych do przebywania na terenie wykonywanych prac.

 

Termin i miejsce wykonania prac (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy. Zamówienie realizowane będzie w obiekcie położonym na działce nr 161/2, przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu (87-100).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych prac instalacyjnych.

                                                                                                                                                     

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz pozyskiwania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną:

 1. pisemnie na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw  Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń,
 2. drogą elektroniczną: e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać do 10.06.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
 2. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl
 3. Oferty sporządzone w formie papierowej należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 2/2022/TŁOK z dnia 26.05.2022 r. (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 2/2022/TŁOK z dnia 26.05.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
fileZałącznik 3 - Projekt instalacji

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY