tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 9/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 31.03.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

2. Data ogłoszenia: 31.03.2022 r.
 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.


Kod CPV: 85310000-5 Usługi pracy społecznej
 

Szczegóły zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy, tj. Specjalisty ds. reintegracji świadczącego usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego i wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniając m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (max. 300 godzin), w tym:
- osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
- osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej,
- osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);
- osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,
osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności,
osoby wykonujące pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki, ubóstwo tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej
osoba samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
osoby bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
osób nadużywających substancji psychotropowych i środków uzależniających,
osób ubogich, pracujących.
 

Specjalista ds. reintegracji posiada wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym.

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
a) świadczenie usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym dla pracowników i wolontariuszy
PS, w tym w szczególności:

działania motywacyjne,
pomoc w określeniu rozwoju zawodowego,
budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,
wsparcie pracowników w zakresie reintegracji społ. i zaw. w miejscu pracy i poza pracą,
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia - poprzez rozwój umiejętności miękkich; wsparcie w zakresie prawidłowego realizowania obowiązków służbowych przez pracowników PS - w tym elementy treningu pracy,
wspierania pracowników nadużywających środków psychotropowych i uzależniających.

4. Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):
Zamówienie winno być wykonane w terminie od kwietnia 2022 r. do 30.06.2023 r.

5. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 08.04.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub osobiście lub pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 9/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 31.03.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy. Zapytanie zostanie powtórzone.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 9/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 31.03.2022 r.
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY