tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.02.2022 r.

 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi mentora w zakresie obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych, prowadzonego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 21.02.2022

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego z prowadzeniem obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych  w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

 

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Szczegóły zamówienia:

Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu nauczania i organizacji placówek oświatowych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na rzecz PES w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.

Mentor pracuje ze wskazanym przez OWES podmiotem wspierając proces doradczy. Ilość spotkań uzależniona od diagnozy OWES. Jedno spotkanie trwa jednorazowo od 3 do 5 godzin.

Zamawiający planuje że wyżej wymieniony zakres mentoringu będzie zrealizowany przez Wykonawcę w wymiarze do 29 godzin zegarowych ogółem.

Zamawiający oczekuje, że w ramach świadczonego mentoringu Wykonawca udzieli porad i konsultacji we wszelkich sprawach dotyczących obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych.

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

 • wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 • przeprowadzenie spotkań mentorskich z kadrą podmiotu, celem mentoringu będzie przygotowanie kadry podmiotu do profesjonalnej obsługi klienta i finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych oraz prowadzenia negocjacji biznesowych.
 • sporządzenie karty z mentoringu.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 • usługi mogą dotyczyć wsparcia indywidualnego lub obejmować cały zespół PS,
 • usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
 • świadczeniu usług towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb,

 

Osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy zobowiązane będą do:

 1. dbania o dokształcanie w zakresie ekonomii społecznej, poprzez szkolenia itp., minimum 30 godzin w roku,
 2. prowadzenia dokumentacji obowiązującej w projekcie,
 3. posiadania wiedzy nt.  standardów OWES zgodnych z AKSES i ich przestrzegania,
 4. wspierania pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 5. przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pracownikami podmiotu,
 6. sporządzenia karty ze spotkania.


Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
 2. ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
 3. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
 4. dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od marca 2022 r. do 30.06.2023 r.

Usługi świadczone będą na terenie realizacji projektu tj. w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim, i/ lub w miejscu zamieszkania danej osoby/grupy lub w odległości do 30 km od miejsca zamieszkania. Termin oraz miejsce świadczenia usług musi być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 3.03.2022 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 5/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.02.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

INFORMACJA NR 1

DO ZAPYTANIA NR 5/2022/OWES TLOK 2 z dnia 21.02.2022

 

Informujemy, że zgodnie z działem 6.5.2 pkt. 15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający dokonuje zmian w zapytaniu ofertowym w  pkt. 3 – Opis przedmiotu zamówienia – szczegóły zamówienia, w następującym zakresie:

Opis przed zmianami: Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu nauczania i organizacji placówek oświatowych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na rzecz PES w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.  

Opis po zmianach: Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych  na rzecz PES w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych. 

Zamawiający wskazuje, że w związku z dokonaną aktualizacją termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia do dnia 07.03.2022 tj. godz. 09:00.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

 

W wyznaczonym terminie do dnia 07.03.2022 r. nie wpłynęła oferta na realizację zamówienia. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone.

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfINFORMACJA_NR_1_DO_ZAPYTANIA_NR_5_2022_z_dnia_24.02.2022.pdf
docZałącznik 4 - Wykaz usług
docZałącznik 3 - wzór CV
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZapytanie ofertowe nr 5/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 21.02.2022 r.

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY