tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 6/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 08.06.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 1. Data ogłoszenia: 08.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV85310000-5 Usługi pracy społecznej

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy, tj. specjalisty ds. reintegracji świadczącego usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej  dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniając m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (max. 300 godzin), w tym:

- osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

- osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej,

- osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);

- osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,

- osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności,

- osoby wykonujące pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki, ubóstwo tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej

- osoba samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty  zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

- osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

- osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;

- osoby bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Specjalista ds. reintegracji posiada wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

 1. świadczenie usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym dla pracowników i wolontariuszy PS, w tym w szczególności:
 • działania motywacyjne,
 • pomoc w określeniu rozwoju zawodowego,
 • budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,
 • wsparcie pracowników w zakresie reintegracji społ. i zaw. w miejscu pracy i poza pracą,
 • wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia - poprzez rozwój umiejętności miękkich; wsparcie w zakresie prawidłowego realizowania obowiązków służbowych przez pracowników PS - w tym elementy treningu pracy.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 • usługi mogą dotyczyć wsparcia indywidualnego lub obejmować cały zespół PS,
 • usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
 • świadczeniu usług towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb,
 • usługi realizowane są zgodnie z potrzebami pracowników PS, w tym szczególnie przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem, z możliwością wydłużenia tego okresu w uzasadnionych przypadkach za zgodą OWES.

Osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy zobowiązane będą do:

 1. dbania o dokształcanie w zakresie ekonomii społecznej, poprzez szkolenia itp., minimum 30 godzin w roku,
 2. prowadzenia dokumentacji obowiązującej w projekcie,
 3. posiadania wiedzy nt.  standardów OWES zgodnych z AKSES i ich przestrzegania,
 4. wspierania pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 5. przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pracownikami podmiotu,
 6. sporządzenia karty ze spotkania. 

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 17.06.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub osobiście lub pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 6/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 08.06.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego). 

 

Rozstrzygnięcie: 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w oparciu o poniższe kryteria oceny trzem Wykonawcom ze względu na uzyskaną tę samą liczbę punktów: Marzenie Stanisławskiej, Lidii Dobrolubow, Lilli Załęskiej

Zamówienia będą zlecane według dostępności Wykonawcy. 

 

pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_nr_6_2021_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
pdfZAP_NR_6_2020_OWES_TLOK_2.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

luty 2024
powtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

NEWSLETTER

 

PROJEKTY